Iwwert eis

Ungefangen huet alles am Joer 1950, wei d‘ Jeunesse Agricole Catholique (JAC) zu Furen gegrendt gouf. Während der ganzer Zeit huet sëch weineg geänert, auser den Numm. D‘ Landjugend Furen setzt sech haut nach dafir ann, den Awunner aus der Gemeng ann der Emgeigend eppes ze bidden.
Sou gët traditionell all Joer Theater gespillt ann un der Dikrecher Cavalcade déelgeholl; Teletubbies, Safari oder Chicken-Run sinn just een klengen Ausschnëtt aus eisen zuelreichen Themen duer.
D‘ Landjugend Furen bedéelegt sëch och un sëlechen landesweiten Aktiounen, wei zum Beispiel den Landjugenddaag, den Landjugendpower oder d‘ Foire Agricole.
Feiern an Résen dierfen nierft denen Aktiviteiten natirlëch net fehlen; sou treffen mir eis regelmeisseg ann eisem Klublokal zu Furen.